حمید

حمید ، از بهترین هایِ مهندسیِ صنایعِ،آچار فرانسه تیمه ، اینقدر خوب بوده…که همه بخوان مدیرعامل تیم ومدیرمجموعه باشه…با صبر و حوصله و متانت، تمام کارهای اجرائی شرکت و طرح های توسعه را پیش میبره….