نوگرایی کسب و کارتان را به ما بسپارید

امروزه هوشمند سازی واینترنتی شدن حداقل بخشی از کسب و کارها الزامی شده است.در واقع اصرار به روش های سنتی و دفاع از سابقه مدل کسب و کارتان فقط یک نتیجه داردو آن نابودی در رقابت بارقباست.

بانکی که بخواهد فقط از روش های سنتی و کاغذ بازی سابق ، به امور مشترکین خود بپردازد فقط یک سرنوشت دارد و آن از دست دادن مشترکین خود است.

تاکسی تلفنی را کی فکر می کرد از بین برود ؟

دولتی که نخواهد الکترونیک شود فقط باید هزینه بدهد ،هزینه بدهد، هزینه بدهد…

همانطور که روزی دستگاه کمباین آمد و کشاورزی سنتی را از میان برداشت و امواج صنعت بر جامعه حاکم شد ،موج دیگری در راه است و نشانه های خود را دارد بروز می دهد

 موج آی تی و الکترونیک مانند یک سونامی، جامعه صنعتی را تحت سیطره خود قرار می دهد و هر آنچه درمقابل آن ایستادگی کند را در امواج خود متلاشی می سازد…

پس به فکر نوگرایی کسب و کارتان باشید و می توانید در این زمینه به تیم نویان رسا اتکا کنید.